۴ مهر ۱۳۹۶

معرفی دکتر یوسف ثبوتی به عنوان نماینده ایران در کارگروه تغییر اقلیم و آموزش در مجمع فرهنگستان‌های علوم جهان

 

دکتر یوسف ثبوتی به عنوان نماینده ایران در کارگروه تغییر اقلیم و آموزش در مجمع فرهنگستان‌های علوم جهان انتخاب شدند. دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران، ایشان را به عنوان نماینده فرهنگستان علوم در کارگروه صاحب‌نظران "تغییر اقلیم و آموزش" به مجمع فرهنگستان‌های علوم جهان (Inter Academic Panel – IAP) معرفی نمودند. نامه دکتر داوری اردکانی به پروفسور میولن و پروفسور لل، اعضای هیات رئیسه مجمع فرهنگستان‌های علوم جهان، در ذیل آمده است. در این نامه، با توجه به بیش از 50 سال فعالیت دانشگاهی دکتر ثبوتی، به مجموعه فعالیت‌های 15 ساله ایشان در زمینه تغییر اقلیم و گرمایش زمین اشاره شده است.