۱۱ شهريور ۱۳۹۶

مصاحبه استاد یوسف ثبوتی با دوماهنامه دانشگاه امروز با عنوان " همیشه به مردم اعتماد کردیم و نتیجه مثبت آن را دیدیم"

متن مصاحبه استاد یوسف ثبوتی با دوماهنامه دانشگاه امروز (شماره دوم، خرداد و تیر 1396 ) با عنوان " همیشه به مردم اعتماد کردیم و نتیجه آن را دیدیم" به شرح زیر است. ایده استاد ثبوتی در مسیر راه ­اندازی و توسعه و بلوغ مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان (که امروز با نام دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان) می شناسیم، موضوع مصاحبه این شماره دانشگاه امروز است.