سمینارها

دفاعیه کارشناسی ارشد
بررسی ویژگی های ساختاری و جنبشی خم ساختاری بیجار- کبودرآهنگ
سعید قره داغی، دانشکده علوم زمین
5 اردیبهشت،
ساعت 14:30
استاد راهنما: اسماعیل شبانیان و مهتاب افلاکی
مکان: آمفی تئاتر ترکمان